Soal Selidik / Questionnaire

Dokumen berikut adalah borang soal selidik yang digunakan dalam kaji selidik ini. Kaji selidik ini telah dikendalikan dalam Bahasa Malaysia. Terjemahan Bahasa Inggeris bagi borang soal selidik ini disediakan sebagai rujukan sahaja. Sekiranya berlaku percanggahan atau ketidakkonsistenan di antara kedua-dua versi, versi Bahasa Malaysia adalah versi asal dan akan diutamakan.

The documents below are the questionnaire used in this survey. This survey was conducted in Malay. English translation of the questionnaire is provided as a reference only. In the event of conflict or inconsistency between the two versions, the Malay version is the original version and will prevail.